Saturday, February 25, 2012

Sermons - 国语华人基督教影音讲道 - 粤语华人基督教影音讲道 - 中国广东话基督教水滴石穿

Soldier's Asian Christian Sermon Listings
国语华人基督教影音讲道 - 粤语华人基督教影音讲道 - 中国广东话基督教水滴石穿 
 *** 资源落成量和更新都在工作。有些材料可能不完整。请大家跟我,谢谢你的耐心。zī yuán luò chéng liàng hé gèng xīn dōu zài gōng zuò。yǒu xiē cái liào kě néng bù wán zhěng。qǐng dà jiā gēn wǒ, xiè xiè nǐ de nài xīn。(Resource completions and updates are in-work. Some materials may be incomplete. Please be patient with me, thanks)